Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu Popüler Eğitim

İnsan Kaynakları Yönetimi Kursunun Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
80 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu

İnsan kaynakları ve yönetimi sertifika programı günümüzde işletmelerin sıklıkla aradıkları personel yönetimi, bordrolama, personel temini, performans analizlerini yasal ve hukuki şartlara uygun olarak işletmelerin İnsan Kaynakları bölümlerinde tutulması gereken evrak ve yapılması gereken işlemleri yürüten personel grubunun eğitimlerini kapsamaktadır. İnsan kaynakları sertifika programı kursiyerlerine kurslarda verilen eğitimler sayesinde sektörde bilinçli, üretken ve donanımlı bir kadro yaratılmasını amaçlamaktadır. İnsan kaynakları sertika programları uzaktan eğitim ile de verilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi sertifika programlarını uzaktan eğitim yöntemi ile aldığınızda eğitim ve sonunda M.E.B. onaylı sertikanıza kavuşabilirsiniz.

KURSUN AMACI
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğtimi
Programının Amacı;
İnsan Kaynakları Eğitimleri temel olarak:
İnsan kaynakları yönetiminin tarihçesini, önemini, yararlarını ve çalışanlar üzerindeki etkisin kavramalarını,
İnsan kaynakları yönetimine ait tüm terimleri kavramalarını,
İş analizi yapabilmelerini, Personel seçimini, yerleştirilmelerini ve eğitimlerini yapabilmelerini,
İnsan kaynakları birimlerinde aktif olarak görev alabilecek düzeyde yetişmelerini,
Çalışanların performanslarına göre ücretlenmelerini yapabilmelerini,
Çalışanları motive ederek çalışmaya özendirmelerini amaçlamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI
İnsan Kaynakları Sertika programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az lise mezunu olmaktır.
İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
Değişen Yönetim Anlayışı
Yönetime Lider Olarak Başarı Neye Bağlı?
İnsan Kaynakları Yönetimi
Temel İky Fonksiyonları
İky Ve Yetki Türleri
İky İşlevinin Niteliği
İk Yöneticisinin Kurmay İşlevleri
Etkili İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir?
Yöneticiler İk Konusunda Bilgili Olurlarsa…
Yöneticilerin İk Konusunda Başarılı Olmaları İçin Yeni Rolleri
İky’i Etkileyen Güncel Gelişmeler
Dünyada Ve Türkiye De İky De
İky ‘Nin Stratejik Niteliği
İky ‘De Esneklik Uygulamaları
İk Departmanın Küçülmesi
İnanç Ve Varsayımlar
Yöneticilerin Rolü
İky’de Kritik Alanlar
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
Vaka Örnek Olayiky Modeli(Storey,2001
İky’ne Stratejik Bakış Ve Fonksiyonlar Arası İlişkilerin Değerlendirilmesi
Stratejik Hedeerin
Belirlenmesi Ve İk
Personel Yönetimi-İk Yönetimi Karşılaştırılması
Stratejik İk Yönetimi Ve Klasik Py Arasındaki Farklılık
Stratejik Görevler Üstlenmiş İk Yönetimi Anlayışı
Müşteritatmini-Çalışan Tatmini Ve İş İlişkisi
Çalışan Davranışının Oluşumu
İk’nın Yaygın Sorun Alanları
Çalışan Tatmininin İş Sonuçlarına Etkisi
İk Yönetimin Etkinliği
İk Yönetimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
İşanalizi
Seçme Yerleştirme
Kadro Azaltma
Performans Değerlendirme
Eğitim Ve Gelişme
Kariyer Yönetimi
Ödüllendirme
Performans Yönetimi
Performans Değerlendirme
İky ‘ De Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Süreci İle İlgili Bazı Örgütsel Ve Çevresel Faktörler
Performans Değerlendirme Uygulamalarındaki Genel Sorunlar
Merhaba hangi konuda bilgi almak
Performans Değerlendirmenin Amaçları
Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
Performans Yönetim Sistemi
Pys’nin Temel Unsurları
Performans Değerlendirme Yöntemleri
Değerlendirme Hataları
Değerlendirmede Kullanılan Faktörler
Yetknlik Kavramı Ve Yetkinlikler
Yetkinlere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
Yetkinlik Modelinin Yararları
Yetkinliklere Dayalı İş Analizi
Hedef Nedir? Türleri
Hedef Değerlendirmeleri
Örnek Çalışma – Performans Yönetimi
Kariyer Yönetimi
Kariyer Yönetiminedir Ve Neden Önemlidir?
Kariyer Motivasyonunun Değerleri
Kariyer Esnekliği
Kariyer Anlayışı
Kariyer Kimliği
Geleneksel Kariyer Anlayışı
Çok Yönlü Kariyer Anlayışı
Kariyer Gelişimi Ve Evreleri
Yaşam Evresimodelleri
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
Organizasyon Temelli Modeller
Yönelimsel Model
Kariyer Aşamaları
Örnek Çalışma : Kariyer Planlama
Ücret Yönetimi
Ücret Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ücret
Ödül
Ücret Bileşenleri
Ödül-Ücret Bileşenleri
Ücret Kavramları
Asgari ücret
Ücret Yönetimi
Stratejik Ücret Yönetimi
Ücretlemenin Önemi
Ücret Tatmini –Motivasyon Ve Performans
Ücret Yönetiminde Amaç
Ücretleme –Rekabet Avantajı
Ücret Yönetimi – İky İşlevleri Etkileşimi
Ücret Yönetimi Sistemi
Temel Süreç Ve Faaliyetler
Ücret Politikaları
Stratejiler –Ücretleme
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
Stratejik Ücret Politika Ve Kararları
Ücret Politikaları
Ücret Yapıları
Ücret Sistemleri
Piyasa Ücret Araştırmaları
Biçimsel /Sistemli Araştırmanın Aşamaları
Ücret Araştırması
Piyasayı Tanımlama
Araştırmanın Tasarımı Ve Uygulanması
Veritoplama Yöntemleri
Ücret Araştırmasında Kullanılan Ana Terimler
Matematiksel / İstatistiksel Ölçüler
Verilerin Analizi/Değerlendirme
Piyasaya Göre Ücret Politikaları
Uygulama : Ücret Yönetimi- Çalışması
Mülakat Teknikleri
Eleman Seçme
Eleman Çekme ,Seçme Süreci,Yerleştirme
Mülakat Teknikleri
Mülakat Türleri
Yetkinlik Türleri
Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler
İş Mülakatlarında Sıklıkla Yapılan Hataların Kaynakları
Mülakat Aşamaları
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
Mülakatta Sorulan Soru Tipleri
Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uygulama
Vaka 2. Yetkinlik Bazlı Mülakat
Örnek Mülakat Uygulaması
Eğitim Ve Geliştirme
Eğitimin Tanımı Ve Önemi
Yetiştirme Ve Geliştirme Kavramları
Öğrenme
Eğitimin Amaçları
Eğitimde İzlenen İlkeler
Eğitim Politikaları
Eğitim Planlaması
Organizasyon Analizi
İş Analizi
Eğitimde Kişi –Performans Analizi
Eğitim Programının Hazırlanması Ve Uygulanması
Eğitim Programının Kapsamı
Eğitim Yönetimin Seçimi
Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesinde İzlenecek Yollar
Eğitim Yöntemleri
Eğiticinin Eğitimi
Örnek Uygulama
Yönetim Ve Organizasyon
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
Yönetim Ve Organizasyon
Yönetim Fonksiyonları
Yönetim Anlayışları
Yönetim Düşüncesinin Gelişimi
Klasik Yönetim Düşüncesi
Bürokrasiyaklaşımı
Sistem Yaklaşımı
Durumsallık Yaklaşımı
Toplam Kalite Yönetimi
Yeniyönetim Yaklaşımları
İşletme Fonksiyonları
Liderlik Ve Liderlik Türleri
Motivasyon
Çatışma
Koordinasyon
Kontrol
Vaka : Liderlik Çalışması
Davranışsal Yönetim
Kurum Kültürü
Kültürün İşletmeler Açısından Önemi
Kültürün Yönetim Alanında Önem Kazanmasının Nedenleri
İşletmelerde Kültürün Önem Kazanmasına Yol Açan Ekonomik,Sosyal,Teknik Değişimler
Kurum Kültürü
Kuvvetlive Zayıf Kültür Ayrımı
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
Örgüt Kültürünü Öğrenme Ve Geliştirme
Örgüt Kültürünü Yaşatma Ve Öğrenme
Örgütsel Kültürün Elemanlar
Kurumsal Liderlik
Yönetici Kimdir?
Liderlik Kimdir?
Davranışsal Yaklaşım
Durumsal Yaklaşım
Liderlik Modelleri
Olgunluk Kavramı
Liderlik Tarzları
Modern Liderlik Yaklaşımları
Motivasyon
Temel Örgütsel Davranış
İş Motivasyonu -Temel İşboyutları
Motivasyonu Arttırmak İçin İşlerin Yeniden Tasarımı
Motivasyonda Özendirici Araçlar
Yöneticiler İçin Öneriler
İletişim Ve Çatışma Yönetimi
İletişim Şekilleri
İletişim Süreçleri
Kendini Tanıma Penceresi
İki Kişinin İletişimi
İletişimi Engelleyici Tutumlar
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
Etkin İletişime Engeller
Örgütsel İletişim
Çatışma Düzeyi
Çatışmaya Taraf Olanlar
Çatışmaya Neden Olan Faktörler
Çatışma Yönetimi Stratejileri
Örnek Uygulama Ve Vaka Çözümü
Entelektüel Sermaye Ve Uluslar Arası İky
Eskive Yeni Ekonomi Gelenekleri
Değer Kavramı Ve Değer Esaslı Yönetim
Yeniekonomide Bir Şirketin Değeri
En Yüksek Piyasa Değerine Sahip Abd Firmaları
Piyasa Değerini Yükselten Faktörler
Günümüzde Değer Yaratan Temel Unsur:Entellektüel Sermaye
Entelektüel Varlık
Entelektüel Sermaye Unsurları
Bilgi Ekonomisi Ve Entelektüel Sermaye Kavramı
İnsan Sermaye
İnsan Sermayesinin Bileşenleri
Yapısal Sermaye
Müşteri sermaye
Uluslar Arası İşletmeciliğin Önemi Ve Kapsamı
Çokuluslu İşletme
Uluslar Arası İşletmeciliğin Tanımlanması Ve Terminolojisi
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
İşgücü Ve İk Planlması
Yönetici Kaynakları
Yeni ekonomi Örneği/ Uygulama Vaka:Microsoft
Personel Ve Bordrolama İşlemleri
Özlük İşlemlerine Genel Bakış
Ücret Hakkında Genel Bilgiler
Ücret Bordrosu
Özlük Hakkı Ve Özlük İşlemleri
Sözleşme Türleri
Personel Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler
İşveren Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler
Personel Sicil Dosyası
İşten Ayrılan Personel İle İlgili İşlemler
Personel Kayıtları
Ücret Ve Oranları
Bordro Hazırlanırken Bilinmesi Gereken Parametreler
Sigorta Ve Vergi Matrahı İl Eilgili Diğer Bilgiler
Tazminat Hesaplamaları
Sigorta Çeşitleri Ve Kapsamları
İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
Örnek Uygulama : Bordro Çalışması
Kurumsal Organizasyon Oluşturma Ve Örnek Çalışma
Şirketlerin Hede
Şirketler İçin Başarının Tanımı
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
Şirketler Neden Kurumsallaşmalıdır
Kurumsal Kimlik Oluşturma
Kurumsallaşmanın Önündekiengeller
Kurumsallaşamamanın İşletmeye Verdiği Zararlar
Kurumsallaşmanın Ögeleri
Kurumsallaşma Sürecinde İnsan Kaynakları Departmanının Rolü
Yönetsel Açıdan Kurumsallaşma
Örgütsel Değişimin Yönetimi Süreci
Swot Analizi
Misyon- Vizyon
Hedeer
Bütçe
Vaka Çalışması – Örnek Şirket Kurulumu
Uygulamalı Güncel İş Hukuku
4857 Sayılı İş Kanunu Ve Kapsamı
İş Sözleşmesi Ve Türleri
İşin Düzenlenmesi
İşçinin Borç Ve Yükümlülükleri
İşverenin Borç Ve Yükümlülükleri
İş Sözleşmesinin Feshi Ve Sonuçları
İş Güvencesi
İş Yasasında Ücret
İş Yaşamında Fazla Çalışma
İş Sağlığı Ve Güvenliği
Merhaba hangi
konuda bilgi almak
İş Yasasında Cezai Hükümler
İş Yasasında Kaynaklanan Tazminatlar(Kıdem-İhbar Ve Diğerleri)
Toplu İş Sözleşmeleri
Sendikal Oluşumlar
Yabancıların Çalışma İzinleri
6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hukukunayansımaları
İş Hukukunda İbra Müessesesi
İş Hukukunda Rekabet Yasağı
İş Yaşamında Güncel Bir Sorun ; Mobbing
Yaşanan Sorunlar- Güncel Mahkeme Ve Yargıtay Kararları


İnsan Kaynakları Kursu Sertifikasının geçerliliği
İnsan kaynakları kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur.
Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu, insan kaynakları alanında bilgi ve beceri kazanmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu tür bir kurs, katılımcılara işe alım, performans değerlendirmesi, eğitim ve geliştirme, iş ilişkileri yönetimi, ücret ve avantajlar yönetimi gibi temel İK konularında uzmanlık kazandırmayı hedefler. İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu tamamlayan bireyler, şu iş olanaklarına yönelebilirler:

 1. İnsan Kaynakları Uzmanlığı:

  • İşe alım, mülakat süreçleri, personel dosyaları yönetimi gibi konularda uzmanlaşarak İnsan Kaynakları departmanlarında çalışabilirler.
 2. İnsan Kaynakları Yöneticiliği:

  • İK stratejilerini belirleme, personel yönetimi ve liderlik gibi sorumlulukları üstlenerek İnsan Kaynakları yöneticisi olarak görev alabilirler.
 3. Yetenek Geliştirme ve Eğitim Uzmanlığı:

  • Eğitim ihtiyaçlarını belirleme, geliştirme programları tasarlama ve eğitim süreçlerini yönetme konularında uzmanlaşarak eğitim departmanlarında çalışabilirler.
 4. İşe Alım ve Rekabetçi İstihdam Uzmanlığı:

  • İşe alım stratejileri geliştirme, iş ilanları oluşturma, aday değerlendirme ve mülakat süreçlerini yönetme konularında uzmanlaşarak işe alım uzmanı olarak görev alabilirler.
 5. Ücret ve Avantajlar Yönetimi:

  • Ücret politikaları oluşturma, yan hakları yönetme, performans bazlı ödüllendirme sistemleri tasarlama konularında uzmanlaşarak maaş ve avantajlar yönetimi uzmanı olarak çalışabilirler.
 6. İş Hukuku Uzmanlığı:

  • İş hukuku konusunda uzmanlaşarak çalışan hakları, iş sözleşmeleri, işe son verme prosedürleri gibi konularda danışmanlık yapabilirler.
 7. İK Danışmanlığı ve İK Projeleri Yönetimi:

  • Bağımsız İK danışmanlığı yapabilir veya İK projelerini yöneterek şirketlere danışmanlık hizmeti sunabilirler.
 8. Kariyer Gelişim ve Koçluk:

  • Bireylerin kariyer gelişimine yönelik stratejiler belirleme, koçluk ve mentorluk hizmetleri sunma konularında uzmanlaşarak bireylere kariyer danışmanlığı yapabilirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu tamamlayan bireyler, bu alanlarda çeşitli pozisyonlarda görev alarak şirketlerin insan kaynakları yönetimine katkıda bulunabilirler.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek