Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu
12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı
12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke genelinde anne- babaların anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Meslek Tanımı
Çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, çocukların gelişimlerini desteklenmesine yönelik bilgi ve beceri kazanan kişidir.
12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
Okuma yazma bilmek ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Aile Eğitimlerinin Yasal Dayanakları
Anayasamız başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlarda; Çocuk Hakları- na Dair Sözleşme, Çocuk Koruma Kanunu, 10. Kalkınma Planı, Millî Eğitim Temel Kanunu ve MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde çocuğun ve ailenin korunması ile desteklenmesi esas alınmış; aileye ve çocuğa sunulacak hizmetler için yönetimlerce bu görevlerin yerine getirilmesi vurgulanmıştır. 0-18 yaş arası olarak tanımlanan çocukluk dönemi, tüm yaşamı belirleyen temel oluşumların gerçekleştiği bir dönemdir. Anayasa ve tüm yasalar incelendiğinde çocuğun öneminin ve ihtiyaçlarının fark edildiği bu dönemde ailelerin eğitiminin ne kadar önemli olduğu görülmektedir.
Aile Eğitimlerinin Sosyal ve Kültürel Dayanakları
Günümüzde yaşamın getirdiği zorluklar ve riskler yüzünden çocukları ve ergenleri yaşama hazırlamak, onlara gerekli becerileri kazandırmak ve ayakları üzerinde durmalarını sağlamak eskisinden daha fazla bir çaba gerektirmektedir. Bu bağlamda ailenin gerekli becerileri kazanmasının desteklenmesi önemlidir. 5 Toplumun temelini en doğal kurum olan aile oluşturur. Aile kurumu insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Ailenin temelini ne kadar sağlam tutarsak toplumun temeli de o kadar sağlam olur. Her çocuğun ailesinden alacağı temel bilgiler, onun gelecekteki başarısını belirler. Bu sebeple nitelikli aile bireylerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının yaşama dönüştürülebilmesi için aile odaklı eğitim çalışmaları sürdürülmelidir.

Aile Eğitimlerinin Ekonomik Dayanakları
Toplumsal değişme ve içinde bulunduğumuz küreselleşme ortamından olumsuz olarak etkilenen kurumların en başında aile kurumu gelmektedir. Aile yapısındaki bozulma ve ailede yaşanan olumsuzluklar topluma doğrudan yansımakta; şiddet, ihmal ve istismar sosyal çatışmaları beslemektedir. Bu da toplumsal ve ekonomik sorunları tetiklemektedir. Bilimsel ve sistematik bir organizasyonla yönlendirilmesi gereken aile eğitimleri, bütün eğitim sisteminin can alıcı noktasıdır. Aile sadece bir toplumsal kurum değil, aynı zamanda önemli bir eğitim kurumudur. Çocuk İlk eğitimini ailesinden alır. Çocukların yaşamlarının en hızlı geliştikleri dönem olan çocukluk yıllarında yapılacak İyileştirici müdahaleler hem bireysel hem toplumsal hem de ekonomik gelişme açısından hayati derecede önemlidir. Öncelikle toplumun soyso-ekonomik açıdan olumsuz koşullardaki ailelerini hedefleyen 0- 18 yaş aile eğitimleri ile bu dönemlerde anne-baba eğitimine dikkat çekmek ve bunu gerçekleş- tirmek geleceğe yatırım için önemli bir fırsattır. Aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ile çocuğunu destekleyen bilinçli aileler artmakta; daha iyi aile ilişkileri, daha etkili okul- aile iş birliği, daha iyi eğitilmiş ve gelişmiş bireyler yetişmekte; sosyo-ekonomik şartlara bağlı eşitsizlikler azalmakta, sosyal-kültürel ve ekonomik açıdan toplumsal gelişme hız kazanmaktadır. Bütün bu sonuçlar, araştırma bulguları ile de desteklenmektedir.

Programın Felsefi ve Teorik Temelleri
Programda; bilgi ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı çağdaş eğitim yaklaşımı ve modelleri temel alınmıştır. Bunlar yapılandırıcı yaklaşım, aktif öğrenme yaklaşımı, yaparak ya- şayarak öğrenme yaklaşımı, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim vb. olarak sıralanabilir. Programda yapılandırmacı yaklaşım temel olarak alınmakla birlikte, birçok teoriden yararlanılmıştır. Başka bir deyişle program, eklektik bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Aile eğitimi programlarının temel kabulleri ve düşünsel temelleri aşağıdaki gibidir: – Yaşı, sosyal ve kültürel ortamı, ekonomik durumu ne olursa olsun, tüm bireyler öğrenmeye ve gelişmeye açıktır. – Her anne-baba, çocuğu için ellerinden gelenin en iyisini yapar. – Çocuk hakları, kadın hakları, insan haklarına saygı esastır. – Cinsiyet ayrımcılığı gözetilmez. – Anne-babanın birlikte katılımı esas olup aile bütünlüğü içerisinde uygulamalar yapılır. – Bireysel, sosyal, kültürel ve toplumsal özellikler ile farklılıklar dikkate alınır. – Programın nihai hedeflerinden biri çocuğun/ergenin potansiyelini tam olarak kullanmasına ortam sağlamak, diğeri de anne-babanın kendi bireysel varoluşları ile ilgili yaşam kalitelerini yükseltmektir

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının İçeriği
Tanışma ve Program Tanıtımı
Ailenin Yapısı ve Önemi
Ergen Gelişimi 1
Ergen Gelişimi 2
Ergenlerle İletişim
Ergen ve Akran İlişkileri
Ergenin Okul Yaşamı
Ergenin Kariyer Gelişimi
Ergenlikte Duygusal ve Ruhsal Sorunlar
Ergenlikte Riskli Davranışlar 1
Ergenlikte Riskli Davranışlar 2
Cinsel Sağlık Eğitimi
Temel Haklar İhmal, İstismar ve Şiddet
Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 70 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

12-18 yaş aralığındaki çocuklar için aile eğitimi alanında çalışmak isteyen profesyoneller, gençlerin gelişim dönemlerini anlama, iletişim becerilerini geliştirme, çatışma çözme yeteneklerini artırma gibi konularda ailelere destek sağlamaya odaklanırlar. İşte bu alanda çalışabilecek profesyonellerin bazı iş olanakları:

 1. Okullar ve Eğitim Kurumları:

  • Ortaokul ve liselerde aile eğitimi programları düzenleme.
  • Velilere gençlerle iletişim kurma, ergenlik dönemi ve akran ilişkileri konularında rehberlik sağlama.
 2. Sosyal Hizmet Kuruluşları:

  • Gençlerle ve aileleriyle çalışan sosyal hizmet kuruluşlarında görev alma.
  • Ailelerin gençleriyle ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olma.
 3. Gençlik Merkezleri ve Dernekler:

  • Gençlik merkezlerinde veya gençlerle çalışan derneklerde aile eğitimi programları düzenleme.
  • Gençlerin aileleriyle iletişimlerini destekleyici etkinlikler ve atölyeler düzenleme.
 4. Aile Danışmanlığı Pratiği:

  • Aile danışmanlığı ofisi açarak gençlerle ve aileleriyle birebir danışmanlık sağlama.
  • Ailelerin gençlerinin duygusal ve sosyal gelişimine destek olma.
 5. Eğitim ve Danışmanlık Firmaları:

  • Eğitim ve danışmanlık firmalarında gençlik ve aile eğitimi programları tasarlama.
  • Şirketlerle işbirliği yaparak çalışanlara gençlik ve aile konularında eğitim verme.
 6. Kamu Hizmetleri:

  • Belediyelerde veya devlet kurumlarında gençlik ve aile eğitimi danışmanı olarak çalışma.
  • Toplum hizmetleri sunarak gençlerin ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik destek sağlama.
 7. Sivil Toplum Kuruluşları:

  • Gençlerin ve ailelerin sosyal konulardaki ihtiyaçlarına yönelik projelerde çalışma.
  • Toplumda farkındalık yaratma ve eğitim programları düzenleme.
 8. Medya ve Yayıncılık:

  • Gençlik ve aile konularında kitap yazma, blog yazma veya medya platformlarında içerik oluşturma.
  • Ailelere ve gençlere yönelik bilgilendirici ve rehberlik niteliğinde içerikler üretme.
 9. Çocuk ve Aile Hizmetleri:

  • Çocuk ve aile hizmetleri sağlayan kuruluşlarda gençlerle ve aileleriyle çalışma.
  • Aileleri gençlerin ihtiyaçları konusunda bilgilendirme ve destek sağlama.
 10. Kendi İşinizi Kurma:

  • Aile eğitimi konusunda kendi danışmanlık pratiğinizi açma.
  • Seminerler, atölyeler veya çevrimiçi programlar düzenleyerek ailelere ve gençlere eğitim sağlama.

Bu alanlarda çalışan profesyoneller, genellikle gençlerle ve aileleriyle etkili iletişim kurabilme, gençlerin özel ihtiyaçlarına odaklanabilme ve çeşitli eğitim stratejilerini kullanabilme becerilerine sahip olmalıdır.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek